Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omylki rachunkowej

ZP/1/2013                                                                                         Niedrzwica Duża, dnia 15.03.2013 r.

Dot. Wykonawcy:

Zakład Ślusarski Usługowo-produkcyjny Wiktor Kajda
23-213 Zakrzówek, ul. Targowa 21

ZAWIADOMIENIE
o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej

dot. postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę kruszywa dolomitowego na teren Gminy Niedrzwica Duża.

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:

KOD CPV; - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.
14212200-2 - kruszywo
44922200-1 - Dolomit

Zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w ofercie przetargowej z dnia 12.03.2013 r. złożonej w/w postępowaniu przetargowym Wykonawca popełnił oczywista omyłkę rachunkową, w formularzu ofertowym, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.2 polegającą na:

Jest:

Cena brutto: 134 346,75 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych 75/100).

Poprawia się na:

Cena brutto: 134 350,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

Uzasadnienie

W zw. Z faktem, ze cena jednostkowa brutto za 1 tonę kruszywa w kwocie 53,74 zł po przemnożeniu przez 2 500 ton daję kwotę 134 350,00 zł, a nie jak zapisał w ofercie Wykonawca cenę brutto w kwocie 134 346,75 zł - Zamawiający uznaje w/w rozbieżność za omyłkę rachunkową, którą jest w stanie poprawić bez wykorzystania specjalistycznej wiedzy i wykonywania specjalistycznych obliczeń. Kwotę w wysokości 134 350,00 zł Zamawiający obliczył w następujący sposób:
53,74x2500= 134 350,00

W zw. z powyższym poprawia się również cenę netto wartości zamówienia na kwotę 109 227,64 obliczona w sposób: 134 350,00 : 1,23=109227,64 oraz kwotę podatku VAT, która wynosi: 25 122,36 zł

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2013-03-15 15:03:24
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2013-03-15 14:55:32
Odsłon: 5998
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.