ZP/001/2010 r.

Niedrzwica Duża, dnia 03.09.2010r.
ZP/001/2010r.
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. z.o.o
Ul. Kościelna 3
24-220 Niedrzwica Duża
Tel/fax: 81 517 50 70
NIP 7133036319
REGON 060547163
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.pknalecz.eu
godziny urzędowania: poniedziałek -piątek,
7:30, 15:30                                        
 
Ogłasza:
przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem zamówienia jest:
„ Dostawa kostki brukowej”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV)
CPV 44.11.31.00-6  Materiały chodnikowe
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień dodatkowych i uzupełniających
 
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia -do dnia  15.10.2010r.  
Termin związania ofertą – 14dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
Kryterium oceny ofert - cena
                                                                  
Warunki udziału w postępowaniu:
Złożenie oświadczenia zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SWIZ.
Oferty należy  składać  osobiście  lub  pocztą  w Przedsiębiorstwie Komunalnym  Nałęcz  Sp. z.o.o       24-220 Niedrzwica Duża      ul. Kościelna  3   do dnia 21 września 2010r.  do godz.1000. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwarcia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjnie dnia 17 września o godz. 1030  w  siedzibie spółki.
 
Wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty znajdują się na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: : www.pknalecz.eu
Tel/fax  81 517 50 70
e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

specyfikacja

załącznik 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Beata Stec
Data ostatniej modyfikacji: 2010-09-14 10:49:31
Opublikował: Beata Stec
Data publikacji: 2010-09-14 10:49:31
Odsłon: 1675
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.