Historia zmian : Organy Spółki i ich kompetencje

Data utworzenia:  2010-06-08 14:06:36   Użytkownik:  Beata Stec

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Niedrzwica Duża.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:

Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej; zatwierdza roczne i wieloletnie plany działalności Spółki; rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, rozaptruje inne sprawy wniesione przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza

Organem nadzoru Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. jest Rada Nadzorcza w skład której wchodzą:

Jerzy Wiraszka - Przewodniczący Rady Nadzorczej                   Henryk Kuśmierz - Wiceprzewodniczący                                   Adam Pietras - Sekretarz

Kompetencje Rady Nadzorczej:

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w tym m.in. ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki; ocena wniosków zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; opiniowanie strategicznych planów wieloletnich spólki;opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych.

Zarząd

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest zarządem jednoosobowym. Funckję Prezesa Zarządu Spólki sprawuje Jerzy Wiraszka - przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu.

Kompetencje Zarządu:

Zarząd prowadzi rachunkowość Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami; prowadzi księgi udziałów; sporządza roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdania z działalności Spółki; podejmowanie decyzji kadrowych; opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, strategicznych planów wieloletnich, planów inwestycyjnych i kierunków rozwoju Spółki.

 Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.