Historia zmian : Wytyczne techniczne

Data utworzenia:  2010-04-01 08:11:25   Użytkownik:  Beata Stec

Przedsiębiorstwo Komunalne „ Nałęcz” Sp. z o.o w Niedrzwicy Dużej

                                         ul. Kościelna 3
 
 
 

Wytyczne  techniczne do projektowania i odbioru  sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

 
 
 
 
Niniejsze wytyczne zawierają  zbiór podstawowych wymagań Przedsiębiorstwa Komunalnego „Nałęcz” Sp. z o.o. w Niedrzwicy Dużej, które należy uwzględnić przy projektowaniu i budowie sieci , przyłączy i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.  
 
 
 
Obowiązuje od dnia 1.04.2010 r
 
 
1. Otrzymanie warunków technicznych na projektowanie i budowę sieci i przyłączy oraz urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.
 
Przedsiębiorstwo Komunalne „Nałęcz”  Sp. z o.o. w Niedrzwicy  Dużej wydaje warunki techniczne na wniosek osoby, zakładu lub instytucji zainteresowanej.
Wniosek  winien  zawierać:
1. Wypełniony formularz – Wniosek o wydanie warunków technicznych ( wzór nr 1)
2. Mapa sytuacyjno- wysokościowa ( w skali 1:1000 lub 1:500)rejonu obiektu, do którego ma być doprowadzona woda lub odprowadzane ścieki. Mapę uzyskać z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lublinie. Wielkość mapy dostosowana winna być do obszaru, na którym  dostępny jest rurociąg wodociągowy lub kanalizacyjny możliwy do włączenia zainteresowanego obiektu.
3. Zainteresowany winien dokonać wpłaty (w kasie Przedsiębiorstwa Komunalnego „Nałęcz” Sp. z o.o.) za przeprowadzone czynności związane z wydaniem warunków w kwocie 50 zł
4. Zainteresowany winien okazać dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania obiektem, do którego doprowadzana będzie woda lub odprowadzane ścieki i na tą okoliczność winien  wypełnić  formularz- Oświadczenie o prawie dysponowania obiektem ( wzór nr 2)
 
 
UWAGA !
W celu uniknięcia wykonywania niepotrzebnych czynności, związanych z postępowaniem wykonywania projektu i budową rurociągów zainteresowany winien przedwstępnie uzgodnić przebieg rurociągów przez działki nie będące w posiadaniu zainteresowanego.Przedsiębiorstwo Komunalne „Nałęcz”
Sp.z o.o zastrzega sobie prawo odmowy wydania warunków technicznych na budowę rurociągów i urządzeń   wodociągowych lub kanalizacyjnych w wypadku braku technicznej możliwości wykonania przedsięwzięcia. W takim wypadku spółka odstąpi od  pobrania opłaty za czynności związane z wydaniem warunków technicznych.
   
2. Uzgadnianie dokumentacji  projektowej
 
1) Dokumentacja projektowa winna być sporządzona przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz posiadające aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
2) Przy projektowaniu należy zwracać uwagę aby rurociągi prowadzić w sposób wykluczający ich załamywanie, lecz z uwzględnieniem by nie znajdowały się w pasach utwardzenia terenu. Przejścia przez drogi w rurach przeciskowych lub ochronnych.
3) Opracowana dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu branżowemu z tutejszym Zakładem po uprzednim uzgodnieniu lokalizacji rurociągów i urządzeń przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Powiatu Lubelskiego. 
4) Za uzgodnienie projektu pobierana będzie opłata w wysokości 30 zł. Wpłatę należy dokonać w kasie przedsiębiorstwa.
 
Wytyczne projektowe:
a) zawarte  są w ogólnie obowiązujących przepisach  i warunkach wykonania i odbioru robót wodociągowo- kanalizacyjnych  zamieszczonych  w zeszytach COBRTI   INSTAL Warszawa.   
 
3. Realizacja projektu budowy przyłączy, sieci i urządzeń
     wodociągowych i kanalizacyjnych
 
1. Wykonanie robót należy rozpocząć po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu organu ( Starostwa Powiatowego)na zgłoszenie wykonywanych robót.
2. Wszelkie roboty i czynności związane z realizacją zadania wykonywane są na koszt  zainteresowanego – inwestora.
3. Rozpoczęcie wykonywania robót należy zgłosić w Przedsiębiorstwie Komunalnym „Nałęcz” Sp. z o.o. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. ( wzór nr 3 )
4. Roboty winny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane i posiadającej aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
5. Roboty winny być wykonywane zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową bez naruszania stanu urządzeń wod-kan powodującego wstrzymanie dostawy wody do innych odbiorców lub odbioru ścieków. W wypadku koniecznym do chwilowego wstrzymania dostawy wody lub odpływu ścieków fakt ten bezwzględnie winien być uzgodniony z dostawcą wody a odbiorcy powiadomieni o braku dostawy w ustalonym czasie.
6. Wykonywane roboty związane z budową rurociągów i urządzeń wod-kan wymagają zainwentaryzowania geodezyjnego.
7. Próby ciśnieniowe winny być wykonane w obecności przedstawiciela Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  PK
 Sp. z o.o. „Nałęcz”- na tą okoliczność sporządzić protokół próby ciśnieniowej.
8. Odbiór robót winien być poparty sporządzonym protokółem odbioru po zgłoszeniu gotowości do odbioru. ( wzór nr 4 )
9. Roboty wykonywane na obiektach wodociagowych winny byc realizowane przez osoby nie będące nośnikami chorób zakaźnych z zachowaniem warunków bezwzględnej higieny jakie obowiazują w przmyśle spożywczym.
 
4. Przekazanie przyłączy, sieci i urządzeń do eksploatacji
 
Przekazanie zadania do eksploatacji następuje po:
 
a) zakończeniu całkowitym robót i uporządkowaniu terenu
b) uzyskaniu zarejestrowanego dokumentu inwentaryzacji geodezyjnej
c) uzyskaniu w wypadku koniecznym badań bakteriologicznych wody dla wykonywanego zadania ( np. dla  sieci wodociągowych)
d) zakończeniu wpisów w dzienniku budowy (w wypadku gdy taki jest wydany)
e) zgromadzeniu podpisanych przez zainteresowane strony protokółów: prób ciśnieniowych i odbioru końcowego
f) zaplombowaniu wodomierzy i podpisaniu umowy na eksploatację dostawę wody
 
UWAGA!
Przekazanie  do eksploatacji  wykonanych rurociągów i urządzeń następuje zgodnie z treścią protokóły odbioru. Przedsiębiorstwo Komunalne „Nałęcz” Sp z o.o. w Niedrzwicy Dużej przejmuje na stan posiadania i  w eksploatację rurociągi i urządzenia wybudowane kosztem inwestorów prywatnych i uspołecznionych nieodpłatnie. W przypadku przyłączy zakres przejęcia ogranicza się do:
a) wodociągowych do zaworu głównego za wodomierzem usytuowanym w studni wodomierzowej lub budynku,
b) kanalizacyjnych do pierwszej studni przed kanalizowanym obiektem
 
Za wszystkie czynności związane z odbiorem obiektu inwestor zobowiązany jest wnieść opłatę w kasie Przedsiębiorstwa Komunalnego „Nałęcz” w kwocie 100zł
 
Z opłaty zwolnieni są inwestorzy:
1) Gmina Niedrzwica Duża i jej jednostki podległe
2) Inwestorzy, których realizacja zadania wykonywana jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Nałęcz” Sp z o. o. w Niedrzwicy Dużej.
 


Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.