Historia zmian : Informacja o wyniku postępowania przetargowego

Data utworzenia:  2013-03-15 15:18:29   Użytkownik:  Wojciech Wajcht

ZP/1/2013                                                                                Niedrzwica Duża, dnia 15.03.2013 r.

Informacja o wyniku postępowania

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę kruszywa dolomitowego na teren Gminy Niedrzwica Duża, Zamawiający zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp informuje o wyniku postępowania przetargowego:

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:

KOD CPV; - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 14212200-2 -kruszywo
44922200-1 - Dolomit

dokonano wyboru oferty:

Kruszywosort PHU Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka 26-600 Radom, ul. Marglowa 83

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert. Lic-zba punktów w kryterium „cena 100%" = 100% najkorzystniejsza oferta: cena brutto - 131 925,00 zł

cena brutto za jedną tonę kruszywa: 52,77 zł

Zamawiający wykluczył Wykonawcę- Krzysztof Budoran BUD-MAX, 20-067 Lublin, ul. Snopkowska 8/19 na podstawie art. 24 ust.2 pkt.2 pzp, tj. Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Zamawiający żądał wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 zł, a ostateczny termin na złożenie ofert oznaczył na dzień 12.03.2013 r. do godz. 10.00. Wykonawca złożył ofertę ale nie wniósł wadium wobec czego wykonawcę należy wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

Zestawienie ofert:

Lp.

Wykonawca

Oferta Wykonawcy

Liczba punktów w

 

 

brutto

kryterium cena-100%

1.

Kruszywosort PHU Wiktor Siadaczka, Łukasz

Siadaczka 26-600 Radom, ul. Marglowa 83

131 925,00 zł

100%

2.

Krzysztof Budoran BUD-MAX, 20-067 Lublin,

ul. Snopkowska 8/19 - Wykonawca wykluczony,

a oferta odrzucona

   123 000,00 zł

 

3.

Zmechanizowane roboty ziemne i eksploatacja

kruszywa Stanisław Pietrzak, ul. Kolejowa 30A,

21-470 Krzywda

147 600,00 zł

89,38 %

4.

P.H.U. „ DAW-TRANS" Sławomir Podstawka

26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty drugie, ul.

Bugajska 77

153 750.00 zł

85,80 %

5.

Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Cegliński

24-200 Bełżyce, ul. Lubelska 6

150 675,00 zł

87,55%

6.

Zakład Ślusarski Usługowo-produkcyjny Wiktor

Kajda 23-213 Zakrzówek, ul. Targowa 21

134 350,00 zl

98,19%

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego w dniu 21 marca 2013 r.,
o godz. 10.00Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.