Historia zmian : Rozbudowa stacji wodociągowej w celu uzdatniania wody dla potrzeb wodociągu w Niedrzwicy Dużej

Data utworzenia:  2014-03-07 23:18:34   Użytkownik:  Wojciech Wajcht

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

pknalecz.bip.mbnet.pl/komunikaty/zamowienia-publiczne


Niedrzwica Duża: Rozbudowa stacji wodociągowej w celu uzdatniania wody dla potrzeb wodociągu w Niedrzwicy Dużej
Numer ogłoszenia: 77562 - 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. , ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża, woj. lubelskie, tel. 81 517 50 70, faks 81 517 50 70.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka komunalna, spółka z o.o.- jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji wodociągowej w celu uzdatniania wody dla potrzeb wodociągu w Niedrzwicy Dużej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Rozbudowa stacji wodociągowej w celu uzdatniania wody dla potrzeb wodociągu w Niedrzwicy Dużej 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stacji wodociągowej (stacji uzdatniania wody) na działce nr ew. 828 położonej w miejscowości Niedrzwica Duża przy ul. Bełżyckiej gm. Niedrzwica Duża, w zakresie wynikającym z zatwierdzonego projektu budowlanego obejmującego: rozbudowę i przebudowę budynku stacji uzdatniania wody, przebudowę instalacji technologicznych wraz z wykonaniem odstojnika popłuczyn, instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacji grawitacyjnej, instalacji kanalizacji tłocznej, instalacji elektrycznych zalicznikowych i sterowniczych oraz remont ogrodzenia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik do niniejszej SIWZ, w tym w szczególności projekty budowlane. 3. Wynagrodzenie wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w momencie podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy uproszczony zawierający ceny jednostkowe i wartość robót wykonany na podstawie przedmiaru robót. Kosztorys będzie miał charakter pomocniczy, będzie służył np. jako materiał uwiarygodniający cenę ofertową oraz na potrzeby rozliczenia się Zamawiającego z Urzędem Marszałkowskim z wykonanej inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umówionej. 5. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez wykonawcę. Niezależnie od zakresu robót wynagrodzenie ma zawierać wszelkie koszty związane z: - doprowadzeniem terenu przyległego do prowadzonych robót po wykonaniu robót do stanu pierwotnego oraz rekompensata ewentualnych szkód dla osób trzecich; - usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji projektu: w związku z niewłaściwym wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy; - organizacją placu budowy; - wykonaniem wszelkich robót nie ujętych w przedmiarze robót a mających wpływ na prawidłowe działanie wbudowanych urządzeń i niezbędnych elementów; - wykonaniem wszelkich elementów nie ujętych w przedmiarze a ujętych w projekcie technicznym. 6. Po wykonaniu prac Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt i przedłoży Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty stwierdzające poprawność wykonania prac - dokumentację powykonawczą niezbędną do zgłoszenia zakończenia robót w PINB w Lublinie 7. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty która obejmuje także wszelkie urządzenia i materiały, które wchodzą w skład realizowanego zadania 8. Wykonawca po wykonaniu prac przedłoży atesty i certyfikaty , DTR oraz inne niezbędne do eksploatacji dokumenty na wbudowane materiały i urządzenia oraz niezbędne badania laboratoryjne. 9. W celu prawidłowej wyceny zadania oferent może zapoznać się z terenem, na którym realizowane będą roboty. 10. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy 11. Na powyższe zadanie Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. UWAGA: 1) Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją przetargową, a zaistniałe ewentualnie nieścisłości lub braki wyjaśnić z Zamawiającym na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Dokumentacja techniczna w wersji papierowej jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego 3) Ilekroć w dokumentacji przetargowej wskazano markę, znak towarowy, lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo lub równoważne, tzn. że materiały sprzęt itp. rozwiązania równoważne będą posiadały (charakteryzowały się) parametrami nie gorszymi niż opisane w dokumentacji przetargowej, które będą kompatybilne z innymi materiałami i urządzeniami, oraz które będą gwarantowały realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy, funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu będących przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz, w której zaoferowane parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty dokument, w którym wskaże poprzez tabelaryczne porównanie technologii, materiałów i sprzętu określonego w wyżej wymienionych dokumentach, że oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym a tym samym spełnia wymagania Zamawiającego. Jeżeli rozwiązania równoważne będą naruszały wymogi niniejszej SIWZ, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisy lub zasady wiedzy technicznej, spowoduje to uznanie ich za nierównoważne i odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4)Opis techniczny projektu będącego załącznikiem do niniejszej SIWZ zawiera zapisy dotyczące budowy ogrodzenia i urządzenia zieleni. Wykonawca zobowiązany jest pominąć do wyceny przedmiotu zamówienia budowę ogrodzenia i urządzenia zieleni. Zamawiający nie przewiduje realizacji tych robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.25.21.26-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 07 1240 1503 1111 0010 2951 5988 - PEKAO SA V ODDZIAŁ LUBLIN z dopiskiem wadium nr sprawy ZP/2/2014. 4. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi wynikać zapewnienie Zamawiającemu przyznania sumy gwarancyjnej nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie. Z treści gwarancji musi wynikać również zabezpieczenie gwaranta do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych. 7. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 9. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. Ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2012 poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo Zamówień Publicznych).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli udokumentuje (udowodni), że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie stacji uzdatniania wody w zakresie obejmującym co najmniej instalacje lub wymianę urządzeń technologicznych o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dowody zawierają dane w innych walutach niż PLN, należy uwzględnić, że zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • . Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli wykaże, że dysponuje n/w kadrą tj.: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia wykonawcze budowlane bez ograniczeń. - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia wykonawcze sanitarne bez ograniczeń. - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia wykonawcze elektryczne bez ograniczeń.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Załączniki do SIWZ 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę, podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania wykonawcy. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich, przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, oraz przedkłada dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, w punkcie 7.2. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez ten podmiot (zgodnie z wyrokami KIO nr; KIO 786/11, KIO 787/11, KIO 797/11, KIO 830/11, KIO 1008/11). UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać formę pisemną, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci. (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). 4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania, Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 7.1. i 7.2. SIWZ, przy czym dopuszcza się przedstawienie dokumentu np. przez jednego Wykonawcę, w przypadku, gdy jest on zdolny do samodzielnego udokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli wspólnie ofertę wybraną jako najkorzystniejszą. Wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 6. Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ. 2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: a) działania siły wyższej- termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; b) wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o max. 14 dni; c) zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy w formie aneksu do umowy; d) udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy; e) gdy przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej; f) zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia w formie aneksu do umowy; g) dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje inspektora nadzoru oraz kierownika robót i kierownika budowy. Z zastrzeżeniem, iż osoby te muszą zostać zamienione na inne osoby posiadające uprawnienia nie gorsze niż posiadane przez osoby wskazane w niniejszej umowie; h) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia; i) w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy; j) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony np. z powodu przedłużającej się procedury przetargowej lub skorzystania przez Wykonawców z środków ochrony prawnej, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy; k) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; l) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; m) zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, które prowadzą do przedłużenia terminu zakończenia robot; n) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; o) sytuacji, gdy materiały budowlane lub urządzenia określone w ofercie, a następnie w umowie, przestały być produkowane i są niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Wykonawca może zaproponować inny materiał lub urządzenia o parametrach nie gorszych od podanych w ofercie, spełniające warunki określone w SIWZ, za cenę określoną w ofercie i umowie; p) wystąpienia nieprzewidzianych robót, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej; q) wystąpienia ewentualnych prac zamiennych r) zmianie Podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego Podwykonawcy po wykazaniu, iż inny proponowany podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. s) rezygnacji z Podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art.26 ust 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stosunku nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 4. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pknalecz.bip.mbnet.pl/komunikaty/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo komunalne Nałęcz sp. z o.o. z siedziba 24-220 Niedrzwica Duża ul. Kościelna 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Przedsiębiorstwo komunalne Nałęcz sp. z o.o. z siedziba 24-220 Niedrzwica Duża ul. Kościelna 3 - biuro obsługi klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Na powyższe zadanie Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PROJEKTY NOWE

- branża budowlana

- branża elektryczna

- branża sanitarna

 

 Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.