Historia zmian : PYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Data utworzenia:  2014-03-21 14:59:22   Użytkownik:  Wojciech Wajcht

Niedrzwica Duża, dnia 21.03.2014 r.

Znak: ZP/2/2014  

Rozbudowa stacji wodociągowej w celu uzdatniania wody dla potrzeb wodociągu w Niedrzwicy Dużej.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

 

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawców:

 

Pytanie 1

Z jakiego materiału powinny być wykonane połączenia rurociągów, tj. kołnierze luźne i połączenia śrubowe tych kołnierzy?

Odpowiedź

Kołnierze luźne, śruby, podkładki, nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301.

 

Pytanie 2

Z jakiego materiału powinna być wykonana konstrukcja wsporcza galerii filtra? Z jakich profili i grubości ścianek?

Odpowiedź

Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, profil 60x40x2 mm.

Pytanie 3

Ile obejm powinno mocować galerię filtra do konstrukcji wsporczej i z jakiego materiału powinny być wykonane obejmy?

Odpowiedź

Galerię filtra powinno mocować sześć obejm ze stali nierdzewnej 1.4301 z wykładziną z EPDM.

Pytanie 4

W siwz zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowania innych urządzeń i materiałów niż wskazane w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej. W nawiązaniu do powyższych wymagań zwracamy sie z prośbą o uszczegółowienie, jakie dokumenty do oceny równoważności powinny być dołączone do oferty w przypadku zmiany urządzeń technologii stacji uzdatniania wody?

Odpowiedz

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Ze względu na powyższe, intencją Zamawiającego, którą zawarł w SIWZ, jest aby Wykonawca, w/w obowiązek spełnił poprzez dołączenie do oferty dokumentu, w którym wskaże, że oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, a tym samym spełnia wymagania Zamawiającego. Powyższe, Wykonawcy mogą wykazać w szczególności poprzez: odpowiednie katalogi, opisy urządzeń technicznych, certyfikaty, normy, aprobaty, systemy odniesień itp. Zgodnie z wyrokiem KIO/UZP 2041/10 z 30.09.2010 r. LEX nr 686562 - ,,….Co do zasady, zamawiający nie może ograniczać wykonawcy odnośnie sposobu wykazania równoważności oferowanego świadczenia. …Ciężar dowodowy w zakresie wykazania równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa na wykonawcy”.

Podobnie - wyrok KIO 2093/11 z 14.10.2011 r.LEX nr 989776- ,, Art. 30 ust. 5 p.z.p. obliguje wykonawcę do wykazania równoważności. Skoro obowiązek wynika z p.z.p., nawet brak wskazania w tym zakresie w treści SIWZ nie skutkuje zwolnieniem wykonawcy z wykazania równoważności. Może on w tym celu posługiwać się wszelkimi sposobami, które pozwolą na wykazanie równoważności”, oraz Wyrok KIO 1388/12 z 18.07.2012 LEX nr 1212167 - W myśl przepisu art. 30 ust. 5 p.z.p., to na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez tego wykonawcę rozwiązanie jest faktycznie rozwiązaniem równoważnym w odniesieniu do przedmiotu zamówienia opisanego przez zamawiającego.

Konkludując, w powyższym zakresie, wykonawca wszelkimi możliwymi środkami dowodowymi musi przedstawić jasne, precyzyjne i nie powodujące żadnych wątpliwości stanowisko, które u zamawiającego winno wywołać skutek w postaci nie powodującej żadnych wątpliwości pewności, co do prawidłowości złożonej oferty, w tym jej zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i prawidłowego skonfigurowania przedmiotu oferty równoważnej.

Jednocześnie Zamawiający przypomina zgodnie z wyrokiem KIO z 11 sierpnia 2010 r. sygn. Akt KIO/UZP 1587/10, że: ,,Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych.”

 

Pytanie 5

Czy w wycenie należy uwzględnić monitoring i wizualizację technologii stacji, jeżeli tak prosimy o wytyczne?

Odpowiedź

W wycenie należy uwzględnić system monitoringu. Zakłada się, że w systemie wizualizowane będą następujące zmienne procesowe:

­    Poziom i objętość wody w zbiorniku retencyjnych (sonda poziomu w zbiorniku)

­    poziom wód popłucznych w odstojniku (sonda poziomu w odstojniku)

­    ciśnienie powietrza za rozdzielnią pneumatyczną (czujnik ciśnienia)

­    stan wysterowania przepustnic sterowanych automatycznie (stany wyjść sterownika)

­    przepływ wody przez wodomierz główny (za zestawem hydroforowm), z rejestracją miesięcznych wartości minimalnych, maksymalnych i średnich)

­    przepływ wody na wodomierzu wody surowej (wydajność chwilowa) oraz objętość wody, która przepłynęła przez wodomierz od początku

­    stan pracy filtra (praca/ płukanie)

­    praca zestawu hydroforowego

­    awaria pompy głębinowej (sygnał z szafy technologicznej)

­    awaria dmuchawy

­    awaria pompy płucznej

­    awaria niskie ciśnienie powietrza

­    stop SUW

­    awaria stacji uzdatniania wody

­    awaria zasilania

­    awaria przetworników

­    dla zestawu hydroforowego również:

- stan pracy pomp (0-praca-ręka) oraz stany alarmowe (suchobieg, zadziałanie zabezpieczeń)

- ciśnienie za zestawem hydroforowym

- częstotliwość na wyjściu przetwornicy

- awaria zestawu hydroforowego

Schemat wizualizacyjny stacji będzie zawierał graficzne odwzorowanie następujących obiektów:

­    Pompy głębinowej (z graficznym identyfikowaniem stanu pracy pompy oraz stanów alarmowych)

­    Zestawu aeracji – identyfikacja przepływu wody

­    Zestawów filtracyjnych – identyfikacja stanów wysterowania przepustnic (z wyjść sterownika), stanu pracy filtra oraz przepływów w rurociągach technologicznych

­    Odstojnika – graficzna identyfikacja poziomu wód popłucznych (z sondy poziomu)

­    Zestawu płucznego (graficzna identyfikacja stanów pracy pomp oraz stanów awaryjnych)

­    Zestawu dmuchawy – stan pracy

­    Wodomierzy – (wyświetlanie zmierzonych przepływów, zliczanie objętości wody przepływającej)

­    Zestawu chloratora - praca

­    Zbiorników retencyjnych - graficzne przedstawienie poziomu i objętości wody

­    Zestawu hydroforowego – praca pomp, stany awaryjne pomp, ciśnienie za zestawem, częstotliwość przetwornicy, awaria zbiorcza zestawu hydroforowego

­    Wszystkich rurociągów technologicznych, z identyfikacją przepływów poprzez animację wskazującą na kierunek przepływu. Rurociągi wody surowej, uzdatnionej, popłuczyn, powietrza powinny być przy tym oznaczone różnymi kolorami.

Wraz z systemem będzie zapewniona dostawa i instalacja następujących urządzeń:

Serwer/stanowisko operatorskie – o parametrach co najmniej:

1

Procesor

Klasy x86, taktowany zegarem minimum 3,2  GHz,

2

Pamięć operacyjna RAM

Minimum 8 GB

3

Dysk twardy

Minimum 500 GB SATA 3.5”

4

Karta graficzna

Umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 1900x1200

5

Nagrywarka DVD

DVD +/- R, RW, DL

6

Zasilacz

UPS – układ zasilania awaryjnego o minimalnej mocy 350 VA

7

Monitor

Przekątna:  24"

Minimalna obsługiwana rozdzielczość: 1900 x 1200

8

Dodatkowe wyposażenie

Klawiatura, mysz komputerowa, listwa antyprzepięciowa

9

Oprogramowanie

MS Windows 7 x64 lub nowszy

W zakres dostawy wchodzi:

­   Stanowisko operatorskie (zestaw komputerowy i monitor) – 1 kpl (tabela powyżej)

­   Moduł diagnostyczny (serwer SyDiaView) – szt. 1

­   Switch internetowy – 1 szt

­   Wykonanie i zainstalowanie oprogramowania – szt 1

­   Integracja systemu – szt1

Zakres dostawy nie obejmuje:

­   połączenia kablem transmisyjnym modułów diagnostycznych z modemem internetowym (ADSL, Wi-Fi, itp. – w zależności od sposobu przyłączenia do Internetu)

­   przyłączenia do Internetu wraz z modemem dostępowym

­   konfiguracji połączeń internetowych

­   abonamentu za dostęp do Internetu dla serwerów wizualizacji w SUW oraz stacji operatorskiej

­   kart SIM do modemów powiadamianiu o włamaniu, awarii itp. (w gestii użytkownika)

­   przyłączenia do Internetu stacji operatorskiej

 

Pytanie 6

Projekt budowlany, branża sanitarna określa standard wykonania orurowania zestawów technologicznych (m.in. areacji, filtracji zestawu hydroforowego) oraz rurociągów spinających:

- gatunek stali nierdzewnej ( X5CrN1 18-10 1.4301)

- przy wykonywaniu rozgałęzień rur należy zastosować technologię wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej

- połączenia rurociągów winny być realizowane za pomocą zamkniętych głowic w warunkach stabilnej produkcji itd.

Czy zamawiający dopuszcza spawanie ręczne na obiekcie?

Odpowiedź

Kompletne moduły urządzeń technologicznych muszą być wykonane w hali technologicznej producenta w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli – zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie dopuszcza spawania ręcznego na obiekcie.

 

Pytanie 7

Prosimy o wyjaśnienie zapisów z umowy. We wzorze umowy §6 p.8 widnieje zapis:

,,…8. Gwarancja obejmuje:

- serwis i konserwację;

- przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji;

-usuwanie wszelkich wadi usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji

-koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca…”

Prosimy o wyjaśnienie jakie dokładnie materiały eksploatacyjne należy doliczyć do ceny ofert?

Odpowiedz

Koszty materiałów eksploatacyjnych, które w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca obejmują:

- wymianę oleju i filtrów w sprężarce i dmuchawie powietrza zgodnie z zaleceniami producenta

- podchloryn sodu 14%-owy do dezynfekcji wody i urządzeń technologicznych - należy przyjąć 50 dm3/rok (nie przewiduje się ciągłego chlorowania a jedynie doraźne, po usunięciu ewentualnych awarii, czy stwierdzeniu pogorszenia się jakości wody).

Pytanie 8

Prosimy o zmianę zapisów we wzorze Umowy §7 pkt. 3 i pkt.4 poprzez wprowadzenie zapisu, iż ,,Rozliczanie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej będą zatwierdzone protokoły odbiorów częściowych i protokół odbioru końcowego robót”.

Zgodnie z dokumentem rządowym ,,Nowe podejście do zmówień publicznych – zamówienia publiczne małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2008 r. należy w miarę możliwości wprowadzać płatności częściowe oraz zaliczki na poczet realizacji zamówienia.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę w/w zmianę umowy.

 

Pytanie 9

Prosimy o wyjaśnienie zapisu umieszczonego w punkcie 7 podpunkcie 6 SIW(zawierająca zapisy ,,nieodwołalna, ,,bezwarunkowa”, ,,płatna na każde żądanie”).

Pytanie: Co Zamawiający rozumie przez ,,płatna na każde żądanie”?

Czy Zamawiający jest skłonny zaproponować inaczej brzmiący zapis/warunek?

Czy Zamawiający jest skłonny zmodyfikować kryterium?

Nadmieniamy, że wysłaliśmy zapytanie do Firmy Ubezpieczeniowej, która wystawia nam poręczenia i gwarancje ubezpieczeniowe z zapytaniem o ewentualną możliwość uzyskania zabezpieczenia umowy i otrzymaliśmy informację, że odmówią nam wystawienia takiej gwarancji zabezpieczenia z powodu niejasnego i mało zrozumiałego zapisu w SIWZ.

Odpowiedz

W Rozdziale 16 SIWZ w punkcie 7 podpunkcie 6 Zamawiający zawarł wymóg aby treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierała zapisy: „nieodwołalna”, „bezwarunkowa”, „płatna na każde żądanie” – Zamawiający wyjaśnia, że należy przez to rozumieć, dokument gwarancji który powinien zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wypłaty kwoty określonej w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy, na pisemne (pierwsze) żądanie zamawiającego. Powyższe oznacza, że gwarant na pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do zapłaty zabezpieczenia nie uzależniając tej zapłaty od spełnienia jakiegokolwiek warunku, a Zamawiający nie ma obowiązku uzasadniania swojego żądania - do spełnienia świadczenia wystarczające jest oświadczenie zamawiającego (por. wyrok KIO/UZP 1867/09). Nieodwołalność z kolei oznacza, iż do momentu upływu terminu w gwarancji wskazanego, zamawiający może realizować swoje uprawnienie, bez względu na oświadczenia wykonawcy kierowane do ubezpieczyciela.

                Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zrezygnowanie ani zmianę treści w/w zapisów SIWZ.

 Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.