Historia zmian : Sprzedaż autobusu

Data utworzenia:  2019-10-09 08:26:49   Użytkownik:  Wojciech Wajcht

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

2019-10-09

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa.pdf

 

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA - DZIERŻAWA STAWU

2015-10-07

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. informuje, że postępowanie dot. wyłonienia dzierżawcy nieruchomości o nr ewid. 591 położonej w Gminie Niedrzwica Duża (nr sprawy: ZP/2/2015) zostało zamknięte bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. dzierżawcy w/w nieruchomości.
W określonym przez organizatora postępowania terminie, tj.: do 05.10.2015 r. do godz. 12.00, nie wpłynęła żadna oferta.

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ sp. z o.o.

Arkadiusz Sulowski

 

DZIERŻAWA STAWU

 

OGŁOSZENIE

 

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ sp. z o.o. z siedzibą w Niedrzwicy Dużej (24-220) przy ul. Kościelnej 3 (tel.: 81 517 50 70, e-mail: info@pknalecz.eu) – organizator postępowania – podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie dzierżawcy nieruchomości (działka o nr ewid. 591), położonej w Niedrzwicy Dużej, gmina Niedrzwica Duża, o pow. 2,46 ha, na której usytuowany jest staw. Przedmiotowa nieruchomość posiada księgę wieczystą KW nr LU1K/00039920/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kraśniku.

W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Postępowanie przeprowadzone zostanie na podstawie art.72 §1 Kodeksu Cywilnego w trybie negocjacji.

Nieruchomość powyższa zostanie wydzierżawiona na okres min. 10 lat - ostateczny czas trwania okresu dzierżawy zostanie ustalony podczas negocjacji z Oferentem. Dzierżawca zobowiązany będzie w szczególności do opłacania w terminie czynszu dzierżawnego, wszystkich opłat i ewentualnego podatku od nieruchomości oraz zrealizowania koncepcji zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Regulamin postępowania, informację o przedmiocie dzierżawy oraz informację o dokumentach, które należy złożyć w celu zakwalifikowania się do postępowania można uzyskać w siedzibie organizatora postępowania bądź na stronie organizatora postępowania:http://www.pknalecz.eu/index.php/aktualnosci .

Wymagane dokumenty, określone w regulaminie postępowania, należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem do dnia 5 października 2015 r. do godz. 1200. Dokumenty należy przesłać pocztą/ kurierem (decyduje data wpływu) albo dostarczyć osobiście do siedziby Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ sp. z o.o. ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża.

      

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ sp. z o.o.

Arkadiusz Sulowski

Zapoznanie się z lokalizacją stawu dostępne jest pod adresem strony www:

https://www.google.pl/maps/@51.1268195,22.3995988,587m/data=!3m1!1e3

 

Przypomnienie o zmianie rachunku bankowego PK NAŁĘCZ Sp. z o.o.

 

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. przypomina, że już od października 2014 r. zmienił się rachunek bankowy Spółki przeznaczony m.in. do wpłat za wodę i ścieki. Aktualny nr rachunku zamieszczony jest na wszystkich fakturach dostarczanych do naszych kontrahentów. Prosimy, aby wszelkie wpłaty były dokonywane na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej. Od września 2015 r. rachunek bankowy prowadzony przez Bank Pekao S.A. zostanie zamknięty.

 

Ogłoszenie o nowych taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

2015-06-12

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. informuje, że od 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowe taryfy będą obowiązywały przez okres 1 roku, tj. do 30 czerwca 2016 r. Spółka kalkulując nowe taryfy nie zakładała marży zysku, poziom cen uwzględnia jedynie pokrycie kosztów całkowitych w zakresie wydobycia i dostarczenia wody oraz oczyszczania ścieków.

Na skutek wzrostu kosztów wydobycia i dostarczenia wody, Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. zostało zmuszone do nieznacznego podniesienia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Nowe ceny będą obowiązywały odbiorców zaopatrywanych w wodę z hydroforni z Niedrzwicy Dużej, Niedrzwicy Kościelnej oraz Marianki. Obecnie funkcjonująca cena wody nie wzrastała od października 2011 r., zaś inflacja w okresie obowiązywania dotychczasowej ceny wyniosła niemal 6%. Miesięczny wzrost wydatków związanych z zakupem wody przez gospodarstwa domowe, zużywające 10 m3 wody miesięcznie, wyniesie zaledwie 2,74 zł brutto.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Wyszczególnienie

Obecna taryfa

01.07.2014 - 30.06.2015

Nowa taryfa

01.07.2015 - 30.06.2016

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena wody - 1m3

2,70

2,92

2,94

3,18

Abonament miesięczny

- wodomierz

2,65

2,86

2,78

3,00

Abonament miesięczny

- ryczałt

2,56

2,76

2,78

3,00

 

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. utrzymało natomiast ceny w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na poziomie ostatnio obowiązującej taryfy z 2014 r. Warto zwrócić uwagę na fakt, że cena za odprowadzane ścieki siecią kanalizacyjną nie zmienia się od chwili uruchomienia oczyszczalni ścieków, tj. od 2011 r.

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Wyszczególnienie

Obecna taryfa

01.07.2014 - 30.06.2015

Nowa taryfa

01.07.2015 - 30.06.2016

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena odprowadzanych ścieków kanalizacyjnych - 1m3

6,48

7,00

6,48

7,00

Abonament miesięczny

5,00

5,40

5,00

5,40

 Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.