Historia zmian : ZP/001/2012 r.

Data utworzenia:  2012-02-17 14:54:40   Użytkownik:  Administrator Systemu BIP

Niedrzwica Duża: Dostawa kruszywa drogowego na teren gminy Niedrzwica Duża
Numer ogłoszenia: 48906 - 2012; data zamieszczenia: 17.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. , ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża, woj. lubelskie, tel. 81 517 50 70, faks 81 517 50 70.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedsiebiorstwo Komunalne ze 100% udziałem Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa drogowego na teren gminy Niedrzwica Duża.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: KOD CPV; 14212200-2 Kruszywo 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport, i rozładunek 3 000 ton kruszywa drogowego z przeznaczeniem na remonty dróg będących w zarządzie Gminy Niedrzwica Duża na rok 2012. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - kliniec o frakcji 4 - 31 mm - 1 500 ton - tłuczeń kamienny o frakcji 12 - 25 mm - 1 500 ton - Zamawiający zamawia kruszywo łamane z dolomitu stosowane do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. - klasa- I, gatunek: 1 - Specyfikacja techniczna - wyrób jest zgodny z postanowieniami norm: PN- EN 13043 lub PN-EN 13242 - rozładunek kruszywa powinien nastąpić w miejsce dokładnie wskazane przez Zamawiającego. Dla każdej frakcji, w ofercie , stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji należy przedstawić cenę za 1 tonę oraz łączna kwotę brutto za całe zamówienie. 3 Kruszywo nie może zawierać gwoździ, metalowych drutów ani innych zanieczyszczeń (plastik, guma itp.) mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń zamawiający będzie żądać jego wymiany na kruszywo spełniające w/w standardy. 4 Dostawa kruszywa obejmuje: zakup kruszywa, załadunek, transport i rozładunek kruszywa z wyładunkiem w zależności od warunków w terenie (na bok lub do tyłu) bezpośrednio w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Niedrzwica Duża. 5 Ilość dostarczonych materiałów może być największa w okresie wiosennym. Dopuszcza się zwiększenie ilości ton w ramach dostaw miesięcznych w przypadkach uzasadnionych potrzebą zamawiającego. 6 W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiosennych przełomów, intensywnych opadów deszczu) Zamawiający ma prawo do zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa drogowego do odwołania. 7 Wymagania stawiane Wykonawcy - wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego zamówienia. - ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy - wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej będących w zarządzie Gminy Niedrzwica Duża i dostosowanie tonażu środków transportowych do warunków terenowych i możliwości przejazdu oraz rozładunku przywiezionego materiału. - zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia - Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdej partii towaru: - zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; - zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 § 1 pkt 7 Ustawy Pzp Udzielnie zamówienia uzupełniającego polegać będzie na powtórzeniu tego samego przedmiotu zamówienia do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium kwocie 3 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy) w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP: 1.1 pieniądzu; 1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 1.3 gwarancjach bankowych; 1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 07 1240 1503 1111 0010 2951 5988 - PKO SA V ODZIAŁ LUBLIN 3. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi wynikać zapewnienie Zamawiającemu przyznania sumy gwarancyjnej nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie. Z treści gwarancji musi wynikać również zabezpieczenie gwaranta do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·     III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

·     III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykona co najmniej jedną dostawę kruszywa, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

·     III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

·     III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

·     III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·     III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·     III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·     III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
  • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
  • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w wypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy - w formie aneksu podpisanego przez strony - w zakresie terminu, o którym mowa w ust. 1 w uzasadnionych niżej wymienionych przypadkach takich jak: a) niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie dostaw, b) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) działanie siły wyższej, d) pojawienia się regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy powodujących konieczność zmiany umowy, e) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego, f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencja winy którejkolwiek ze stron ,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: strona bip Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz sp. zo.o. - www.pknalecz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz sp. z o.o. ul. Kościelna 3 24-220 Niedrzwica Duża.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz sp. z o.o. ul. Kościelna 3 24-220 Niedrzwica Duża.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.