Struktura organizacyjna

W strukturze oganizacyjnej Spółki wyodrębniono następujące komórki:
1.Biuro Zarządu
2.Zakład Wodociągów i Kanalizacji
3.Zakład Usług Komunalnych
4.Zakład Inwestycyjno - Budowlany
 
 
I. Do podstawowych zadań Biura Zarządu należy:
a) opracowywanie analiz efektywności oraz skutków ekonomicznych podejmowanych decyzji
b) opracowywanie materiałów dla Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, w tym okresowych raportów i informacji dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki,
c) opracowywanie szczegółowych analiz na odrębne polecenie Zarządu Spółki,
d) uczestniczenie w rozmowach i negocjacjach biznesowych prowadzonych przez Zarząd Spółki,
e) planowanie nowych projektów inwestycyjnych Spółki, z uwzględnieniem wykorzystania środków pomocowych w postaci funduszy operacyjnych i dotacji zarówno państwowych , jak też unijnych.
W skład Biura Zarządu wchodzi Stanowisko ds. administracyjno-personalnych, do którego zadań należy:
a) prowadzenie sekretariatu Zarządu Spółki,
b) przyjmowanie, ewidencjonowanie, rejestrowanie i rozdział korespondencji i przesyłek pocztowych przychodzących,
c) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
d) przygotowywanie pism wg zaleceń Zarządu,
e) prowadzenie ewidencji akt osobowych pracowników i wykazów umów przewidzianych przez Zarząd,
f) kontrola nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy,
g) współpraca w zakresie szkoleń BHP i badań lekarskich pracowników,
h) przygotowywanie wszelkiej sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia i sytuacji społecznej w Spółce.
Pełnomocnik Zarządu ds. zarządzania jakością: posiada wymagane uprawnienia i odpowiada przed Zarządem Spółki za wdrożenie oraz bieżącą realizację i przestrzeganie przyjętego w Spółce systemu zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług użyteczności publicznej objętych stosownym certyfikatem.
II. Do podstawowych zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji należy:
a) prowadzenie kompleksowej, nieprzerwanej działalności w zakresie poboru, uzdatniania i zaopatrywania w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków,
b) nadzór nad prawidłowością eksploatacji, konserwacji i remontów obiektów inżynieryjnych, maszyn i urządzeń, stanowiących wyposażenie Zakładu,
c) prowadzenie całokształtu zagadnień ogólnotechnicznych w obszarze działalności Zakładu oraz dbanie o bezpieczeństwo powierzonego mienia,
d) koordynowanie - nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych, w sposób zapewniający terminowe wykonywanie zadań gospodarczych i osiąganie oczekiwanych wyników ekonomiczno-finansowych,
e) udział przy opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz określanie bieżących potrzeb remontowych i modernizacyjnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
f) przestrzeganie oraz ogólny nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników podstawowych obowiązków pracowniczych wynikających z obowiązujących przepisów, w tym przepisów BHP i p.poż.
W skład Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, wchodzą:
1. Dział Obsługi Obiektów i Sieci
- bieżący nadzór nad poprawnością funkcjonowania ujęć wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
- konserwacja i prowadzenie bieżących remontów obiektów, urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych,
- bezzwłoczne usuwanie zakłóceń w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków, spowodowanych awarią sieci lub planowym wstrzymaniem dostaw wody bądź odbioru ścieków.
- kontrola jakości produkowanej wody w oparciu o obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy prawne oraz odprowadzanych zanieczyszczeń, nieczystości płynnych według warunków pozwolenia wodno-prawnego,
- prowadzenie wymaganej ewidencji, raportów i sprawozdawczości w zakresie produkcji i zużycia wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.
2. Sekcja Obsługi Klienta
- ustalanie harmonogramów i dokonywanie odczytów wodomierzy,
- wystawianie faktur, przyjmowanie i załatwianie reklamacji i zgłoszeń od klientów.
3. Baza Sprzętowa
- opracowywanie zapotrzebowania na sprzęt i materiały,
- koordynowanie i dbałość w zakresie właściwego wykorzystania maszyn i urządzeń oraz środków transportu,
- utrzymanie środków sprzętowych i transportowych,
- prowadzenie rozliczeń materiałowych.
III. Do podstawowych zadań Zakładu Usług Komunalnych należy:
a) organizacja i prowadzenie kompleksowej, całorocznej działalności w celu zaspokajania potrzeb społeczności gminnej, w zakresie:
- utrzymania infrastruktury gminne
- utrzymania terenów zielonych
- administracji i zarządzania nieruchomościami,
- prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi
b) prowadzenie całokształtu zagadnień ogólnotechnicznych w obszarze działalności Zakładu oraz dbanie o bezpieczeństwo powierzonego mienia,
c) koordynowanie - nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych, w sposób zapewniający terminowe wykonywanie zadań gospodarczych i osiąganie oczekiwanych wyników ekonomiczno-finansowych,
d) przestrzeganie oraz ogólny nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników podstawowych obowiązków pracowniczych wynikających z obowiązujących przepisów, w tym przepisów BHP i p.poż.
W skład Zakładu Usług Komunalnych, wchodzą:
1. Dział Utrzymania Infrastruktury  
- utrzymanie infrastruktury drogowej, melioracyjnej, placów, chodników i parkingów,
- konserwacja i utrzymanie zieleni, zagospodarowanie i rozbudowa gminnych terenów zielonych,
- opracowywanie zapotrzebowania sprzętowo-materiałowego niezbędnego do realizacji zadań w obszarze utrzymania infrastruktury gminnej,
koordynowanie i dbałość o właściwe wykorzystanie posiadanego potencjału technicznego i osobowego.
2. Sekcja Zarządzania Nieruchomościami
- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami własnymi i komunalnymi,
- współudział w przygotowaniu i realizacji zadań inwestycyjnych, w szczególności w zakresie budownictwa komunalnego,
- utrzymywanie porządku w administrowanych budynkach,
- opracowywanie zapotrzebowania sprzętowo-materiałowego niezbędnego do realizacji zadań w obszarze zarządzania i administrowania nieruchomościami.
3. Sekcja Gospodarki Odpadami
- prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: organizacja i prowadzenie systemu zorganizowanego, selektywnego zbierania i segregacji oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów,
- sporządzanie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej zbierania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów.
IV. Do podstawowych zadań Zakładu Inwestycjno-Budowlanego należy:
a) organizacja i prowadzenie kompleksowej działalności w obszarze szeroko rozumianego budownictwa komunalnego,
b) prowadzenie całokształtu zagadnień ogólnotechnicznych w obszarze działalności Zakładu oraz dbanie o bezpieczeństwo powierzonego mienia,
c) koordynowanie - nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych, w sposób zapewniający terminowe wykonywanie zadań gospodarczych.
W skład Zakładu Inwestycyjno-Budowlanego wchodzi:
Dział Nadzoru Inwestorskiego
- współudział przy przygotowywaniu planów i projektów przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym wznoszenia budynków i budowli, obiektów inżynieryjnych, sieci, instalacji i uzbrojenia infrastruktury technicznej oraz ich remontów i modernizacji,
- nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji, zarówno techniczny, jak też merytoryczny,
- koordynowanie i dbałość o właściwe wykorzystanie posiadanego potencjału technicznego i osobowego,
- sporządzanie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej działalności inwestycyjno-budowlanej.
W strukturze Zakładu Inwestycyjno-Budowlanego mogą być tworzone i doraźnie funkcjonować celowe komórki organizacyjne Spółki w postaci Biur Projektów Inwestycji,  z odrębnymi zakresami zadań.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Beata Stec
Data ostatniej modyfikacji: 2010-02-10 08:32:58
Opublikował: Beata Stec
Data publikacji: 2010-02-10 08:32:58
Odsłon: 3812
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.