Przedmiot działalności wg PKD

Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

35.30.Z   Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą

              wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;

36.00.Z   Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;

37.00.Z   Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;

38.11.Z   Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;

38.12.Z   Zbieranie odpadów niebezpiecznych, przetwarzanie

              i unieszkodliwienie;

38.21.Z   Obróbka i usuwanie odpadów innych niż

              niebezpieczne;

38.22.Z   Przetwarzanie i nieszkodliwianie odpadów

              niebezpiecznych;

38.31.Z   Demontaż wyrobów zużytych;

38.32.Z   Odzysk surowców z materiałów segregowanych;

39.00.Z   Działaność związana z rekultywacją i pozostała

             działalność usługowa związana z gospodarką

             odpadową;

41.10.Z   Realizacja projektów budowlanych związanych

              ze wznoszeniem budynków;

41.20.Z   Roboty budowlane związane ze wznoszeniem

              budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

42.11.Z   Roboty związane z budową dróg i autostrad;

42.12.Z   Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei

              podziemnej;

42.21.Z   Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych

              i sieci rozdzielczych;

42.22.Z   Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych

              i elektroenergetycznych;

42.99.Z   Roboty związane z budową pozostałych obiektów

              inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej

              niesklasyfikowane;

43.11.Z   Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;

43.12.Z   Przygotowanie terenu pod budowę;

43.22.Z   Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,

              cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

43.30.Z   Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych;

43.90.Z   Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;

43.99.Z   Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie

              indziej niesklasyfikowane;

49.39.Z   Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej

              niesklasyfikowany;

64.19.Z   Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

68.10.Z   Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

68.20.Z   Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi

              lub dzierżawionymi;

68.32.Z   Zarządzanie nieruchomościami wykonywane

              na zlecenie;

71.11.Z   Działaność w zakresie architektury;

71.12.Z   Działanośc w zakresie inzynierii i związane z nią

              doradztwo techniczne;

71.20.A   Badania i analizy techniczne związane z jakością

              żywności;

71.20.B   Pozostałe badania i analizy techniczne;

77.32.Z   Wynajem i dzierżawa maszyn, urządzeń

               budowlanych;

77.39.Z   Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń

              oraz dóbr materialnych, gdzie indziej

              niesklasyfikowane;

81.21.Z   Niespecjalistyczne sprzatanie budynków i obiektów

              przemysłowych;

81.29.Z   Pozostałe sprzątanie;

81.30.Z   Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem

              terenów zieleni;

85.59.B   Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej

              niesklasyfikowane. 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Beata Stec
Data ostatniej modyfikacji: 2010-02-09 13:17:57
Opublikował: Beata Stec
Data publikacji: 2010-02-09 13:17:57
Odsłon: 6381
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.