Historia zmian : Przedmiot działalności wg PKD

Data utworzenia:  2010-01-25 13:40:34   Użytkownik:  Beata Stec

Przedmiotem działaności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

35.30.Z    Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą

              wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;

36.00.Z    Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;

37.00.Z    Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;

38.11.Z    Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;

38.12.Z    Zbieranie odpadów niebezpiecznych, przetwarzanie i

              unieszkodliwienie;

38.21.Z    Obróbka i usuwanie odpadów innych niż

              niebezpieczne;

38.22.Z    Przetwarzanie i nieszkodliwianie odpadów

              niebezpiecznych;

38.31.Z    Demontaż wyrobów zużytych;

38.32.Z    Odzysk surowców z materiałów segregowanych;

39.00.Z    Działaność związana z rekultywacją i pozostała

              działalność usługowa związana z gospodarką

              odpadową;

41.10.Z    Realizacja projektów budowlanych związanych ze

              wznoszeniem budynków;

41.20.Z    Roboty budowlane związane ze wznoszeniem

              budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

42.11.Z    Roboty związane z budową dróg i autostrad;

42.12.Z    Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei

              podziemnej;

42.21.Z    Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i

              sieci rozdzielczych;

42.22.Z    Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i

              elektroenergetycznych;

42.99.Z    Roboty związane z budową pozostałych obiektów

              inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej

              niesklasyfikowane;

43.11.Z    Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;

43.12.Z    Przygotowanie terenu pod budowę;

43.22.Z    Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,

              cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

43.30.Z    Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych;

43.90.Z    Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;

43.99.Z    Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie

              indziej niesklasyfikowane;

49.39.Z    Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej

              niesklasyfikowany;

64.19.Z    Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

68.10.Z    Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

68.20.Z    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi

              lub dzierżawionymi;

68.32.Z    Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na

              zlecenie;

71.11.Z    Działaność w zakresie architektury;

71.12.Z    Działanośc w zakresie inzynierii i związane z nią

              doradztwo techniczne;

71.20.A    Badania i analizy techniczne związane z jakością

              żywności;

71.20.B    Pozostałe badania i analizy techniczne;

77.32.Z    Wynajem i dzierżawa maszyn, urządzeń budowlanych;

77.39.Z    Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń

              oraz dóbr materialnych, gdzie indziej

              niesklasyfikowane;

81.21.Z    Niespecjalistyczne sprzatanie budynków i obiektów

              przemysłowych;

81.29.Z    Pozostałe sprzątanie;

81.30.Z    Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem

              terenów zieleni;

85.59.B    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej

              niesklasyfikowane. Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.